Ажилтантай, үйл ажиллагаатай холбоотой санал гомдол