АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

20.12.2017


АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэл, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

  1. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
  2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Гишүүнээр:

1

2

3

4

5

6

Хараат бус гишүүнээр:

7

8

9

3. АПУ ХК-ийн охин болон хараат компани, тэдгээрийн охин болон хараат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгохыг зөвшөөрсүгэй;

4. АПУ ХК-ийн нэгдэлд хамаарагдаж байгаа компаниудын “Эрх мэдлийн хуваарилалт”-ын баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлах эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгохыг зөвшөөрсүгэй


ХУРЛЫН ДАРГА Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ