Николай Добрев

19.02.2018


Үйлдвэрлэл, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал