Ногдол ашгийн хуваарилалт

Тайлант он
Нийт хувьцааны тоо /ширхэг/-Ногдол ашиг тараах Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг Нийт ногдол ашиг
1 2005 он 742,877 130 96,574,010
2 2006 он 742,877 60 44,572,620
3 2007 он 742,877 538 399,667,826
4 2008 он 74,287,700 10 742,877,000
5 2009 он 74,167,019 20 1,483,340,380
6 2010 он 74,167,019 40 2,966,680,760
7 2011 он 74,167,019 60 4,450,021,140
8 2012он 74,167,019 70 5,191,691,330
92013 он74,167,019906,675,031,710
102014 он74,167,01900
112015 он
74,167,019705,191,691,330
122016 он741,670,1901741,670,190
132017 он1,062,974,7431010,629,747,430
142018 он1,062,974,7434648,896,838,178