Ногдол ашгийн хуваарилалт

Тайлант он
Нийт хувьцааны тоо /ширхэг/-Ногдол ашиг тараах Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг
1 2005 он 742,877 130
2 2006 он 742,877 60
3 2007 он 742,877 538
4 2008 он 74,287,700 10
5 2009 он 74,167,019 20
6 2010 он 74,167,019 40
7 2011 он 74,167,019 60
8 2012он 74,167,019 70
92013 он74,167,01990
102014 он74,167,0190
112015 он
74,167,01970
122016 он741,670,1901
132017 он1,062,974,74310
142018 он1,062,974,74346
152019 он1,062,974,743
71