2019 он Ээлжит хурал

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 хороо, Махатма Гандийн гудамж 39, Корпорейт Хотел энд Конвеншн Цэнтрийн 4 давхарт байрлах Концертын танхимд 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 - 16:10 цагийн хооронд болов.

Хурлын ирц:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТХТ ХХК-аас 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 1,017,219,991 хувьцаа эзэмшиж буй 383 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь саналын эрхтэй нийт 1,062,974,743 ширхэг хувьцаанаас 95,695% болж, хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан. Үүнд:

  I. АПУ ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,

  II. АПУ ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах,

  III. Компанийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох,

  IV. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

 • АПУ ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлав. 
 • АПУ ХК-ийн Дүрэмд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, батлав.
  • 7.6. Дор дурдсан асуудлыг энэхүү дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
   • 7.6.2. Компанийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.5-д зааснаас бусад нэгтгэх, нийлүүлэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах.
  • 7.16. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдахгүйгээр Хувьцаа эзэмшигчдээс эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэж болно. Харин хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулахыг хориглоно. Эчнээ санал хураалтыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу явуулна. Ээлжит хурлыг болон доорх асуудлыг шийдвэрлэх хурлыг эчнээ санал хураалтаар явуулахыг хориглоно. Үүнд Компанийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.5, энэхүү дүрмийн 7.22.21-т заасны дагуу нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах асуудал хамаарахгүй болно.
   • 7.16.1. Компанийн Дүрмийг өөрчлөх, шинэчилсэн найруулгыг батлах
   • 7.16.2. Компани нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, татан буулгах, зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх
  • 7.22. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ дүрмээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
   • 7.22.21. Компанийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.5-д заасны дагуу компани нийт энгийн хувьцааны 75 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг өөрийн охин компаниа нэгтгэх, ийнхүү нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд уг компанийг нэгтгэх тухай шийдвэр болон нэгтгэх нөхцөл, журмыг гаргах
  • Өөрчлөгдсөнөөс бусад дүрмийн зүйл, заалтууд хэвээр болно.
   • Дүрмийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэнэбилэгт даалгав.
  • АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.
  • АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгов. Үүнд:
   • Ердийн гишүүд:
    • П.Батсайхан
    • Б.Батбаяр
    • С.Б.Громов
    • Я.Дамдинсүрэн
    • Кеннет Чу
    • Томас Холланд
   • Хараат бус гишүүд:
    • Ө.Батбаяр
    • Ё.Гэрэлчулуун
    • Ж.Үнэнбат

  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол, тэмдэглэлийг дараах холбоосоор үзнэ үү: 2019 ХЭЭХ тогтоол 2019 ХЭЭХ тэмдэглэл

  2018 он Ээлжит хурал

  АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдрийн 15:00 - 17:25 цагийн хооронд болов.

  Хурлын ирц:

  Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 1,019,816,252 хувьцаа эзэмшиж буй 435 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 1,062,974,743 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаанаас 95,94% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

  Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   I. АПУ ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

   II. АПУ ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

  Хурлаас гарсан шийдвэр:

  • АПУ ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын 99,99%-ийн саналаар батлав.
  • Хуралд оролцогчдын 99,99%-ийн саналаар АПУ ХК-ийн Дүрэмд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулав. Үүнд:
   • 2-р зүйлийн 2.1 дэх хэсэгт “Хэрэглэгчийн сэтгэлд тохирсон, хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан хамгийн сайн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж,худалдах замаар хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэж ажиллах нь компанийн эрхэм зорилго мөн.” гэж заасныг хасах;
   • 2-р зүйлийн 2.2 дах хэсгийг доорх байдлаар өөрчлөх; “2.1 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл нь дараах байна:
    • 2.1.1. Архины үйлдвэрлэл; 2.1.2. Шар айрагны үйлдвэрлэл; 2.1.3. Спиртийн үйлдвэрлэл; 2.1.4. Ундаа, ус, жүүсны үйлдвэрлэл; 2.1.5. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; 2.1.6. Бөөний болон жижиглэн худалдаа; 2.1.7. Гадаад худалдаа; 2.1.8. Хог хаягдлаас хоёрдогч түүхий эд, материал гарган авах үйл ажиллагаа; 2.1.9. Аж ахуйн нэгжийн удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа; менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа; 2.1.10. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх"
   • 7-р зүйлийн 7.22.17 (ТУЗ-ийн бүрэн эрх) хэсгийг доорх байдлаар өөрчлөн найруулах;
    • 7.22.17. Эрх мэдлийн хуваарилалтын баримт бичигт заагдсан эрх мэдлийн хэмжээ хязгаарын хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх, зөвшөөрөл олгох, эрх олгох;
   • 7-р зүйлийн 7.37 (Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх) хэсгийг доорх байдлаар өөрчлөн найруулах;
    • 7.37. Эрх мэдлийн хуваарилалтын баримт бичигт заагдсан эрх мэдлийн хэмжээ хязгаарын хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх, эрх олгох, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр шийдвэрлүүлэх асуудлын төслийг боловсруулж шийдвэрлүүлэх, зөвшөөрөл авах;
   • 7-р зүйлийн 7.35 (Гүйцэтгэх захирал) хэсгийг доорх байдлаар өөрчлөн найруулах;
    • 7.35. Гүйцэтгэх захирал нь өөр компани, аж ахуйн нэгжийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдон ажиллаж болно. Харин компанийн охин болон хараат компаниас бусад өөр аж ахуйн нэгж, өрсөлдөгч хуулийн этгээдийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллахыг хориглоно.
   • 8-р зүйлийн 8.1 (Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан) хэсгийг доорх байдлаар өөрчлөн найруулах;
    • 8.1. ТУЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч, Чиглэл хариуцсан захирлууд нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцогдоно.
  • АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт орсноос бусад зүйл заалтууд хэвээр үлдэх бөгөөд нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан Дүрмийг хавсралтаар баталж, түүнийг улсын бүртгэгдсэнээр хүчин төгөлдөр мөрдөхөөр шийдвэрлэв.
  • АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгав.

   2018 он Ээлжит бус хурал

   АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11:00 цагт эхлэв.

   Хурлын ирц:

   1,009,488,025 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй буюу 227 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрхтэй хувьцаа бүхий 1,062,974,743 ширхэг энгийн хувьцааны 94,97 хувийг төлөөлсөн хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирсэн тул Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцов.

   Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

    I. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;

    II. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох;

    III. АПУ ХК-ийн охин болон хараат компани, тэдгээрийн охин болон хараат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгохыг зөвшөөрөх

    IV. АПУ ХК-ийн нэгдэлд хамаарагдаж байгаа компаниудын “Эрх мэдлийн хуваарилалт”-ын баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлах эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох;

    Хурлаас гарсан шийдвэр:

   • АПУ ХК-ийн 2017 онд сонгогдсон ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.
   • АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдээс дараах хүмүүсийг сонгов. Үүнд:
    • П.Батсайхан
    • Б.Батбаяр
    • С.Б.Громов
    • Г.Ганболд
    • Кеннет Чу
    • Яспер Хамакер
   • АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс дараах хүмүүсийг сонгов. Үүнд:
    • Ж.Үнэнбат
    • Ё.Гэрэлчулуун
    • Ө.Батбаяр
   • “АПУ ХК-ийн охин болон хараат компани, тэдгээрийн охин болон хараат компаниудын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгов.
   • АПУ ХК-ийн нэгдэлд хамаарагдаж байгаа компаниудын “Эрх мэдлийн хуваарилалт”-ын баримт бичгийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлах эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгов.

   2017 он Ээлжит бус хурал

   АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт эхлэв.

   Хурлын ирц:

   Тооллогын комиссын дарга О.Уранбайгаль Тооллогын комиссын шийдвэрийг танилцуулав:

   АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд 705,777,364 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 109 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 741,670,190 ширхэг энгийн хувьцааны 95.16% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлж байна. Иймд Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалтыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцов.

   Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөх тухай;
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид нэгтгэх төсөл гэх), нэгтгэх гэрээг батлах тухай;
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах тухай;
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;
   • АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай.

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг: Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

   • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөв. Үүнд:
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч болон түүнтэй холбогдох дараах хэлэлцсэн асуудлуудыг батлав. Үүнд:
   • АПУ ХК-ийг дараах нөхцөлөөр тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулж, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй. Үүнд:
    • “АПУ ДЭЙРИ” оноосон нэртэй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулах;
    • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн эхлэлтийн тайлан баланс, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 546,190,000 (таван зуун дөчин зургаан сая нэг зуун ерэн мянга) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх, нийт 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөг байхаар тогтоох;
    • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааг АПУ ХК нь 100% эзэмших;
    • АПУ ДЭЙРИ ХХК нь дараах үйл ажиллагааг хугацаагүйгээр эрхлэх:
    • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 33/5 тоот хаягт албан ёсоор байрлан үйл ажиллагаа явуулахыг тогтоох;
    • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн үүсгэн байгуулах анхны Дүрмийг нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу батлах, цаашид тус Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах.
   • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
   • АПУ ХК-ийн балансаас 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөгийн хөрөнгийг тусгаарлаж, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн балансанд шилжүүлж хуваах балансыг гаргахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
   • АПУ ХК-ийн балансаас хөрөнгө тусгаарласантай холбоотойгоор АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, нийт гаргасан энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй болохыг дурдсугай.
   • Тусгаарлах нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
   • АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг, хувьцаа эзэмшигчдийнхурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг үүсгэн байгуулах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
   • АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, охин компани байгуулахтай холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч болон түүнтэй холбогдох дараах хэлэлцсэн асуудлуудыг батлав. Үүнд:
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч, Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоон, эрх, үүрэг, хариуцлагыгАПУ ХК-д шилжүүлэн нэгтгэсүгэй.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид “нэгтгэх төсөл” гэх)-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, АПУ ХК ба Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж, уг их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхийг зөвшөөрсүгэй.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 32,130,455.30 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, АПУ ХК-аас дараах төрөл, үнэ, тоо ширхэг бүхий хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасугай. Үүнд: 1) Хувьцааны төрөл: энгийн; 2) Тоо ширхэг: 321,304,553 ширхэг 3) Нэгж хувьцааны үнэ: 1,052.35 төгрөг; 4) Хувьцааны нэрлэсэн үнэ: 10 мөнгө.
   • Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 338,127,000 ширхэг хувьцааг АПУ ХК-ийн 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэн компаниас нэмж гаргасан хувьцааг хаалттай хүрээнд буюу Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн Эвэргрийн Инвестментс ХХК-д эзэмшиж буй хувьцааны тоонд хувь тэнцүүлэн дараах хувь хэмжээгээр эзэмшүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.
    Хувьцаа эзэмшигчидХувьцааны тоо, ширхэг Хувьцааны нэгж үнэХувь нийлүүлсэн хөрөнгөХувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь
    1Хайнекен Азиа Пасифик Пти. Лтд266,091,98110 мөнгө26,609,198.10₮25.00%
    2Монголиан бэвэриж инвестмэнтс ХХК55,212,57210 мөнгө5,521,257.20₮5.19%

    Нийт321,304,55310 мөнгө32,130,455.30₮30.19%
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестмент ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбоотойгоор АПУ ХК-аас хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг АПУ ХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
   • АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах болон их хэмжээний хэлцэл хийгдсэнтэй холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх журмыг батлах, хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг тогтоох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
   • АПУ ХК ба Эвэргийн Инвестментс ХХК–ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээнд АПУ ХК-ийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-долгосугай.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.
   • АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах, АПУ ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөн, нэмэлт хувьцаа бүртгэгдсэний дараа компанийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай. Ээлжит бус хурлыг хаав. Хурал 16 цаг 45 минутад дуусав.

   2017 он Ээлжит хурал

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2017 оны 03 дүгээр сарын 31-ний өдөр

   АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2017 оны 03 дүгээр сарын 09-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 696,717,932 хувьцаа эзэмшдэг 198 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 742,877,000 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаанаас 93,79% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   1. АПУ ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;

   2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;

   3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох;

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   1. Компанийн 2016 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,9%-н саналаар батлав.
   2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,9%-н саналаар батлав.
   3. ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүнийг куммулятив аргаар сонгох: Ердийн гишүүнээр П.Батсайхан-548,214,845, П.Батчимэг-547,679,647, Б.Батбаяр-547,660,795, Громов.С.Б-547,788,575, Хьюго Барретт-547,526,168, Г.Ганболд-1,435,080,227 Хараат бус гишүүнээр Ж.Үнэнбат-659,593,411, Б.Батжав-547,670,486, Ё.Гэрэлчулуун-695,477,797 санал авсанаар тус тус сонгогдсон байна.

   2016 он

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00-18:00 цагийн хооронд болов.

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2016 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,906,115 хувьцаа эзэмшдэг 187 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,1% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   • АПУ ХК-ийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
   • АПУ ХК-ийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваасугай.
   • АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   1. Компанийн 2015 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.9 хувийн саналаар батлав.
   2. Компанийн энгийн 1 (нэг) ширхэг хувьцааг тухайн төрлийн 10 (арав) ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэх замаар хуваах асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.
   3. АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар дараах байдлаар батлав.Үүнд:

   3.1 Компанийн Дүрмийн 4.9, 7.22.11, 9.А, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 дахь заалтын “аудитор” гэснийг “аудит” болон “аудитын байгууллага” гэх асуудлыг 78.89 хувийн саналаар батлав.

   3.2 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, түүнтэй холбоотой журмыг батлах” асуудлыг 78.8 хувийн саналаар батлав.

   3.3 Компанийн дүрмийн 7.22.5 дахь заалтыг “Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, хөрөнгө оруулалт хийх замаар охин болон хараат компани байгуулах, шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх” гэх асуудлаар 78.8 хувийн саналаар батлав.

   2015 он

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 14:00 цагт болов.

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-с 2015 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,969,851 хувьцаа эзэмшдэг 180 хувьцаа эзэмшигчид биеэр оролцсон нь 74,287,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас 94,19% болж хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   • Компанийн 2014 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
   • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох.
   • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   • Компанийн 2014 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99 хувийн саналаар батлав.
   • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99%-н саналаар батлав.
   • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан-69,887,717, П.Батчимэг-69,872,790, Б.Батбаяр-69,820,292, Громов. С.Б-69,795,632, Хьюго Баретт-69,805,042 Хараат бус гишүүнээр С.Эрдэнэ-69,778,840, Сиваев. А.В-69,761,351, Ж.Үнэнбат-69,779,910 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

   2014 он

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2014 оны 04 сарын 28-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон.

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2014 оны 03 сарын 14-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,826,365 хувьцааг эзэмшдэг 178 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,33 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   1. Компанийн 2013 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
   2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   1. Компанийн 2013 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99 хувийн саналаар баталсан
   2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.87 хувийн саналаар баталсан
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,804,819, П.Батчимэг 69,763,520, Б.Батбаяр 69,757,573, Громов.С.Б 69,758,778, Хьюго Баррет 69,732,863, Тревис Хамильтон 69,699,432, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,749,392, Ж.Үнэнбат 69,798,875, Карло Радикатын 69,705,053 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

   2013 он

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2013 оны 04 сарын 26-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2013 оны 03 сарын 11-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,093,500 хувьцааг эзэмшдэг 160 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,1 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   1. Компанийн 2012 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
   2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   1. Компанийн 2012 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99,87 хувийн саналаар баталсан
   2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох шийдвэрийг хуралд оролцсон гишүүдийн 99.87 хувийн саналаар баталсан
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,048,851, П.Батчимэг 69,036,136, Б.Батбаяр 68,988,139, Хьюго Баррет 69,013,834, Ц.Ганчимэг 68,998,536, Сильваши.А.Ю 68,990,293, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,991,835, Ж.Үнэнбат 69,074,733, Руперт Пёрсер 68,978,897 саналаар тус тус сонгогдсон байна.

   2012 он

   Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсон огноо, газар: 2012 оны 04 сарын 27-ны өдөр АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ХУД-ийн Соёлын ордонд 15:00 цагаас болсон

   Хурлын ирц: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ҮЦТТТХТ-өөс 2013 оны 03 сарын 29-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй судалгаанд багтсан нийт 69,299,503 хувьцааг эзэмшдэг 132 хувьцаа эзэмшигч биеэр оролцсон нь 74,281,700 энгийн хувьцааны 93,29 хувь нь хуралд оролцож санал өгсөн тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

   Хэлэлцсэн асуудал: Хурлаар дараахи асуудлыг хэлэлцэн баталсан байна:

   1. Компанийн 2011 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
   2. АПУ ХК-ийн Дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг батлах
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

   Хурлаас гарсан шийдвэр:

   1. Компанийн 2011 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн 93,28 хувийн саналаар баталсан
   2. АПУ ХК-ийн Дүрмийн шинэчлэсэн найруулгыг 93,27 хувийн саналаар баталсан
   3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг куммулятив аргаар сонгох: Энгийн гишүүнээр П.Батсайхан 69,290,302, П.Батчимэг69,265,136, П.Бат-Эрдэнэ 69,226,841, Громов С.Б 69,224,149, Ц.Ганчимэг 69,251,077, Сильваши.А.Ю 69,206,618, Хараат бус гишүүнээр Тревор Охой 69,192,588, Д.Батжаргал 69,328,280, Руперт Пёрсер 69,078,409 саналаар тус тус сонгогдсон байна.