БАЙГУУЛЛАГА:

Ёс зүйтэй, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа бүхий сайн баг, сайн соёлыг бий болгох.

 • Гол  ажлын байр, гол ажилтны залгамж халаа
 • Сонгон шалгаруулалтын арга аргачлалыг сайжруулах
 • Байгууллагын сайн соёл төлөвшүүлэх
 • Ажилтны хөгжил оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СОЁЛ:

Бизнесийн зорилго, зорилтонд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх.

 • Гүйцэтгэлийн удирдлагын системийг цогцоор удирдах
 • Цалин хөлс, урамшууллын бодлого хэрэгжүүлэх
 • Хөнгөлөлт, хангамжийн үр өгөөжтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх

МАНЛАЙЛАЛ:

Ажилтан бүр манлайлагч байна.

 • Сургалт хөгжлийн бодлого 70:20:10 хэрэгжүүлэх
 • APU АКАДЕМИ үйл ажиллагааг удирдах, дотоод сургагч багшийг чанаржуулах
 • Анхан шатны менежерүүдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах
 • Олон улсын Хайнекен компанийн өөрчлөлтийн удирдлагын модуль хэрэгжүүлэх