Шипиловын Дөлгөөн

19.02.2018


Хүний нөөц, захиргаа эрхэлсэн захирал