1998

Архи, спиртийн иж бүрэн шинжилгээ хийдэг лабораторид дээд зэрэглэлийн хяналт шалгалтын төхөөрөмжийг ашиглах болсон.