2018 оны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн баг

П.Батсайхан

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дарга

Кеннет Чу

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Б.Батбаяр

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Яспер Хамакер

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Г.Ганболд

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

С.Громов

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Ө.Батбаяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ё.Гэрэлчулуун

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ж.Үнэнбат

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Ариунсан

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга