2018

17.04.2019


2018 онд нэгдлийн үр дүнд 94 сая ам.долларын зээлийн эргэн төлөлтийг хугацаанаас нь өмнө дуусгасан.