2020 он Ээлжит бус хурал - Эчнээ санал хураалт

16.10.2020


АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр явуулав.

Хурлын ирц:

Хувьцаа эзэмшигчдийн эчнээ санал хураалтад ҮЦТХТ ХХК-аас 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн судалгаанд багтсан нийт 1,011,939,319 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 17 хувьцаа эзэмшигч оролцсон нь нийт 1,064,181,553 ширхэг энгийн хувьцааны 95.09%, нийт саналын эрхтэй 1,062,974,743 ширхэг хувьцааны 95.2% болсон тул хурал хүчин төгөлдөр болсон байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэв. Үүнд:

 1. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох;
 2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох.

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.
  2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгов:

  Ердийн гишүүн:

  1. П.Батсайхан
  2. Б.Батбаяр
  3. Сергей Громов
  4. Кеннет Чу
  5. Сэн И-Ин
  6. Томас Холланд

  Хараат бус гишүүн:

  1. Ө.Батбаяр
  2. Ё.Гэрэлчулуун
  3. Ж.Үнэнбат

  Хувьцаа эзэмшигчдийн эчнээ санал хураалтын дүнг баталгаажуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол, тэмдэглэлийг дараах холбоосоор үзнэ үү: Тогтоол Тэмдэглэл